Chuyên mục: Thời khóa biểu
Lượt xem: 1052

Học sinh từ 6 – 7 tuổi. Thứ 3 ( 17/07/2018)   thời gian: 7:30 – 9:30.

                                     Thứ 5 ( 19/07/2018) 

Học sinh từ 3 – 5 tuổi. Thứ 3 ( 17/07/2018)  thời gian: 9:40 – 11:10

                                      Thứ 6 ( 20/07/2018)

Học sinh lớp nhóm IELTS 3.5. Thứ 3 ( 17/07/2018) thời gian: 14:00 – 16:00

                                         Thứ 6 ( 19/07/2018)

                                          Chủ nhật ( 22/07/2018)

Học sinh 8 – 9 tuổi. Thứ 3 ( 17/07/2018) thời gian 16:30 – 18:00

                                 Thứ 5 ( 19/07/2018)

Học sinh 13 – 16 tuổi. Thứ 3 ( 17/07/2018) thời gian 19:00 – 21:00

                                     Thứ 5 ( 19/07/2018)

Học sinh 10 – 11 tuổi. Thứ 4 ( 18/07/2018) thời gian 9:30 – 11:30

                                     Thứ 6 ( 20/07/2018)

Học sinh > 16 tuổi: Thứ 4 ( 18/07/2018) thời gian 19:00 – 20:00

                                Thứ 6 ( 20/07/2018)

Học sinh từ 6 – 7 tuổi. Thứ 6 ( 20/07/2018)   thời gian: 9:30 – 11:30

                                     Chủ nhật ( 22/07/2018) 

Học sinh từ 3 – 5 tuổi. Thứ 6 ( 20/07/2018)   thời gian: 19:00 – 21:00

                                    Chủ nhật ( 22/07/2018)